1118

Inženýrské sítě

Vytisknout stránku

Ve většině společností provozujících inženýrské sítě je využití geografických informačních systémů pro jejich správu již několik let naprostou samozřejmostí. Minuly doby, kdy byl hlavním úkolem sběr dat, jejich digitalizace a tvorba kvalitní datové základny. Nyní se pozornost obrací především na to, jak tato pracně získaná data efektivně využít.

Síla GIS nespočívá pouze v tom, že nám kdykoliv, jakkoliv a téměř kdekoliv umožní zobrazit požadovanou mapu, ale především v tom, že díky databázovým propojením a prostorovým analýzám dovolí řešit mnohem komplexnější úlohy, které správu jednotlivých zařízení a potažmo i celé sítě velmi ulehčí.

Na této stránce Vám přiblížíme využití technologie GIS Esri v jednotlivých oborech:

Energetika

Energetické společnosti plně využívají schopnosti GIS pracovat s hierarchickými daty sítí. Společnost Pražská energetika, a.s., tak udržuje mapy sítí všech napěťových úrovní, osy tras jejich svazků včetně kót. Pro sítě nízkého a vysokého napětí jsou k dispozici zjednodušená schematická vyjádření. Zapojení sítí v digitální formě umožňuje práci s napájecími okruhy, především na úrovni rozvodů nízkého napětí.

Propojení dat sítí s geografickými daty a dalšími systémy (například zákaznickým systémem) umožňuje operátorům dispečinku snadno vytvořit seznam zákazníků postižených případným výpadkem. Digitální data elektrických sítí jsou také podkladem pro projekty, exporty dat pro ostatní správce sítí a pro proces vyjádření k existenci sítí.

Ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., je GIS vnímán především jako datová základna pro další systémy ze skupiny Technického informačního systému. Jako příklad systémů, které jeho služeb využívají, je možné uvést Workforce Management System, dispečerský řídicí systém, různé moduly SAP, software pro výpočet chodu sítí a další.

Kromě vlastních úloh typických pro GIS nasazený v celopodnikových řešeních, jako je evidence infrastruktury a její geografické umístění, je GIS stále častěji využíván pro analýzy dopadů živelných pohrom na energetickou soustavu, které významným způsobem usnadňují jejich zvládání a predikci následků. Samozřejmě je nutné zmínit se i o možnostech sdílení dat z různých zdrojů využitím webových služeb, zvláště dle standardů OGC.

Díky tomu, že GIS umožňuje jednotnou evidenci technické infrastruktury, je možné s jeho využitím optimalizovat činnosti spojené s údržbou a rozvojem energetické soustavy na reálných a aktuálních podkladech.

Plynárenství

V koncernu Pražská plynárenská, a.s., využívají GIS Esri pro správu prostorových dat již od roku 2007. Rozsáhlá geodatabáze je uložena v relačním databázovém systému, veškerou další práci s daty provádí systém ArcGIS. Na jeho základě jsou provozovány intranetové i internetové nástroje a služby, potřebné pro zpracovávání prostorových dat, a je také využíván jako desktop aplikace na stolních počítačích. GIS je propojen s dalšími systémy ve firmě, například se Zákaznickým informačním systémem, výpočetním systémem pro spotřeby plynu či systémem protikorozní ochrany. Tato centralizace uživatelům spoří čas a prostředky.

Systém rovněž podporuje specializované úlohy, mezi něž patří trasování potrubí podle různých kritérií. Operátor může vyhledávat regulační stanice, zobrazit celkový průběh trasy, seznam prvků na jejím úseku nebo kontrolovat konektivitu na jiné objekty sítě. Díky užití podkladových map z externích zdrojů odpadá firmě starost o jejich správu a aktualizaci. Pracovníci v terénu používají přenosná zařízení s GPS, která usnadňují plánování a kontrolu jejich činnosti.
Systém umožňuje provádět pokročilé kontroly čistoty a správnosti dat, a tím udržovat jejich integritu na úrovni potřebné pro specifické funkce GIS.

Vodárenství

Využití dat GIS v rámci organizace Pražské vodovody a kanalizace, a.s., je zaměřeno zejména na správu vodovodní a kanalizační sítě a na vytváření dlouhodobých statistik. Je podkladem pro kamerové průzkumy a čištění stokové sítě, plánování oprav, zákresy havárií, analýzy odběrů kvality vody a řešení protipovodňové ochrany.

Ve společnosti je všem uživatelům intranetové sítě přístupný lehký webový klient, sloužící pro vizualizaci a editaci dat prostřednictvím webového prohlížeče. Zde je možné zobrazit i dokumentaci jednotlivých zařízení a nahlédnout do katastru nemovitostí. Také zde jsou integrovány mapové a datové služby externích organizací (CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Magistrát hl. m. Prahy, ostatní správci sítí, …). Naproti tomu společnost poskytuje i vlastní datové služby. To vše v souladu s OGC standardy, což umožňuje využít data dalšími návaznými aplikacemi, které slouží například k modelování procesů na vodovodní a kanalizační síti a k hydrodynamickým a hydraulickým analýzám.

Reference