1140

Kartografie

Vytisknout stránku

Geografický informační systém a kartografie spolu úzce souvisí. GIS dovede ušetřit kartografům mnoho práce, protože data jsou oddělena od grafické reprezentace mapy. Software pro GIS samozřejmě umožňuje opatřit výslednou mapu veškerými mapovými prvky (legenda, severka, měřítko ad.).

GIS je prostředníkem pro vizualizaci dat. Mapa v GIS je ale více než elektronická mapa, je totiž výstupem z databáze. GIS je klíčový nástroj pro topografické mapování a pro společnosti zabývající se sběrem dat a tvorbou map. Výhodou GIS je jeho schopnost spravovat specifická data a produkovat specifické mapy.

Technologie Esri umožňuje implementovat efektivní pracovní postupy pro sběr dat, jejich správu, tvorbu a distribuci. V následujícím textu Vám přiblížíme využití GIS Esri v oboru kartografie.

Produkce map

Efektivní pracovní postupy jsou pro organizace, které se zabývají produkcí map, naprosto nezbytné. Řešení poskytující sběr, správu, produkci a sdílení dat ušetří nemalé náklady. Řešení GIS je investicí, která se vyplatí. Národní organizace zabývající se mapováním musí být schopny produkovat profesionální, standardizované mapy z dostupných dat. GIS poskytuje nad databází postavené řešení pro kartografii, jež tvoří sofistikované nástroje pro kartografickou produkci a pracovní postupy, které umožní jednoduše a efektivně vytvářet potřebné produkty.

Výhody GIS, jež usnadní Vaši práci:

 • automatizace úkolů a zavedení uživatelem definovaných kartografických pravidel,
 • neakceptování kartografických zásad pro jednotlivé volby nebo požadavky,
 • snížení finančních nákladů na produkci,
 • flexibilní tvorba různorodého rozsahu produktů,
 • dosažení vyšší výkonnosti celé produkce, splnění termínů.

V dalším textu Vám stručně představíme dvě pracoviště, které využívají možností technologie GIS Esri. Prvním je Zeměměřický úřad, kde od roku 2007 vyvíjí zcela nový informační systém pro tvorbu a aktualizaci základních a tematických map. Druhým je Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, který se účastní MGCP, mezinárodního projektu v oblasti vektorových databází.

Informační systém státního mapového díla

Tento projekt pro tvorbu a aktualizaci základních a tematických map v měřítkách 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 a 1:100 000 je založen na technologiích GIS Esri. Využívá také kartografickou nadstavbou společnosti T-Kartor a uložení prostorových dat v databázi Oracle Spatial v datovém modelu geodatabáze Esri. Data jsou editována v prostředí ArcGIS Desktop (všech úrovní) víceuživatelským způsobem ve změnových řízeních v on-line režimu dlouhých optimistických transakcí na verzované databázi. Díky podpoře řídicího systému je možné efektivně plánovat, řídit, kontrolovat a vyhodnocovat celý produkční proces, na němž se podílí více než 60 pracovníků. Bezpečnost systému je kromě jiného zajištěna i zařazením pracovníků do pracovních skupin a přidělením rolí se specifickými přístupovými oprávněními. Celý systém je navržen tak, aby umožnil velkoobjemovou produkci základních a tematických map na území České republiky v měřítcích 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 a 1:100 000.

MGCP

MGCP je zkratka pro Multinational Geospatial Co-production Program, celosvětový projekt, jehož hlavním cílem je sběr vektorových dat z krizových oblastí světa v hustotě odpovídající topografickým mapám 1: 50 000 nebo 1:100 000. Česká republika se tohoto projektu velmi úspěšně účastní. Geografická služba Armády ČR úspěšně dokončila čtrnáct buněk dat MGCP a spolu s Kanadou je jedním z nejvýznamnějších přispěvovatelů do tohoto projektu. Více o projektu se můžete dočíst v časopise ArcRevue.

 Prezentace mapových výstupů a tvorba atlasů

Od produkce map už je jen krůček k tvorbě atlasů. Pomocí technologie GIS Esri vzniká celá řada kartografických děl. Některým dílům jsme se detailněji věnovali v časopise ArcRevue, celé články si můžete v elektronické podobě přečíst na tomto odkazu. Nejzajímavější díla, který byla vydána:

 • Atlas krajiny České republiky – souborné mapové dílo o české krajině, které na základě vědeckého vymezení krajiny a výzkumu regionálního rozvoje umožňuje prezentovat a využívat nejaktuálnější odborné informace o krajině ČR na národní, regionální i lokální úrovni,
 • Atlas podnebí Česka – dosud nejrozsáhlejší ucelené zpracování klimatických charakteristik pro území České republiky za období let 1961 až 2000,
 • Atlas životního prostředí Libereckého kraje – v roce 2007 se odbor životního prostředí Libereckého kraje rozhodl vydat speciální kartografickou publikaci pro veřejnost, ale především pro základní a střední školy Libereckého kraje, pro které je vhodnou pomůcku k výuce regionální geografie,
 • Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska – Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., postupně vydává díla o našem obyvatelstvu a zatím poslední, pátý díl tohoto atlasu je zaměřen na na židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794.

Nástroje pro kartografickou generalizaci

Nástroje pro generalizaci nachází uplatnění nejen v kartografické produkci, ale s rozvojem mapových aplikací i při tvorbě dlaždic pro zobrazení zájmové oblasti v malém měřítku. Nastávají pak konflikty v nastavení symbolů, které ale technologie GIS Esri umí řešit pomocí nástrojů pro kartografickou generalizaci. Nová verze ArcGIS 10 přináší řadu užitečných funkcí, jako je například:

 • Merge Divided Roads – sloučení víceproudých silnic do jediné linie,
 • Thin Road Network – nástroj pro vypouštění méně důležitých objektů při zachování celkového vjemu hustoty a charakteru,
 • Resolve Building Conflicts – řeší konflikty symbolů budov s ohledem na další lineární prvky a definované bariéry v mapě (například polygony lesů),
 • Resolve Road Conflicts – podobný nástroj slouží i pro posunutí silnic nacházejících se blízko u sebe,
 • Propagate Displacement – silnice odsunuté nástrojem Resolve Road Conflicts ale mohou zasáhnout do ostatních mapových značek. Proto tu je nástroj Propagate Displacement, který nově vzniklé konflikty zhodnotí a provede buď odsunutí, nebo změnu tvaru prvku.

Pěkná mapa snadno a rychle

Ne každý člověk je ale kartograf a i přesto potřebuje vytvořit reprezentativní, pěknou mapu. Nejen proto společnost Esri vytvořila tzv. mapové šablony (Map Templates), které můžete zdarma využít. Nemusíte být zkušený kartograf a s pomocí těchto šablon snadno a rychle vytvoříte požadovanou mapu. Pouze si vyberete typ šablony a aplikujete ji na svá data. 

Reference