1117

Přírodní zdroje

Vytisknout stránku

Oblast přírodních zdrojů je specifická nejen svým širokým záběrem, ale i zásadním vlivem na životní prostředí každého z nás. Technologie GIS nabízí silné nástroje, které pomáhají lépe si uvědomit důsledky lidské činnosti a následně provádět informovanější a snad i ohleduplnější rozhodnutí o našem přírodním bohatství.

GIS pomáhá zlepšovat efektivitu práce a současně chránit životní prostředí v oblasti zemědělství, lesnictví, těžby surovin a dalších přírodních zdrojů. V následujícím textu vám přiblížíme možnosti využití technologie GIS Esri v těchto oblastech:

Zemědělství

V oblasti zemědělství se GIS využívá především pro rajonizaci, monitoring škůdců a chorob, vymezení oblastí se zvýšeným rizikem eroze atd. GIS nabízí analytické možnosti, na kterých je postaveno tzv. precizní zemědělství (precision farming). Zemědělští inženýři mohou provádět analýzy agronomických dat, prognózy sklizně založené na mnoha parametrech od typu půdy, svažitosti, orientace až po aktuální množství živin v půdě. Možné je rovněž přesné dávkování hnojiv na základě rozborů půdy a potřeb rostlin, které je žádoucí i z hlediska ochrany životního prostředí.

Lesnictví

Funkcionalitu GIS mohou lesníci využít při tvorbě cenové mapy lesní půdy, analýzách těžby dřeva, vizualizacích zdravotního stavu a složení lesa apod. V těchto případech se rovněž osvědčilo využití dat dálkového průzkumu Země, tedy leteckých a družicových snímků.

Přečtěte si o využití technologie GIS v oborové publikaci Forestry GIS Journal, kterou vydává společnost Esri. Případně navštivte naši odbornou knihovnu, kde si můžete zapůjčit publikace i z oblasti využití GIS v lesnictví.

Těžba surovin

Objevení, získávání a správa zdrojů ukrytých v zemské kůře vyžaduje výkonné moderní technologie. Těžba surovin je přirozeně spojena s prostorovou složkou, proto vyžaduje přesnou znalost povrchu a podpovrchu. Geoprostorové technologie jsou výhodným pomocníkem pro všechny fáze těžebních operací.

GIS dává těžebním společnostem nástroje, které potřebují k odpovědnému a efektivnímu řízení težebních oblastí. GIS Esri je komplexní, otevřená technologie vyvinutá pro shromažďování, zpracovávání, zobrazování, analýzu a uchovávání velkého objemu mezioborových dat.

Těžební společnosti mohou pomocí GIS vytvářet modely povrchových i podpovrchových ložisek surovin, a efektivně tak plánovat těžbu, vizualizovat budoucí i minulé stavy krajiny a rovněž modelovat potřebné kultivace a revitalizace území po ukončení těžby. Příkladem uživatele GIS Esri v České republice jsou Severočeské doly a.s. (jako součást Skupiny ČEZ) nebo Moravské naftové doly, a.s.

 

Reference