1116

Veřejná správa

Vytisknout stránku

GIS má ve veřejné správě a samosprávě pevné místo. Tento dnes již nepostradatelný nástroj pomáhá zpracovávat, evidovat a prezentovat data týkající se spravovaného celku a je stále více využíván i pro tvorbu nejrůznějších analýz, modelací apod.

Veřejná správa je velice široký pojem. GIS zde nachází své uplatnění, ať se jedná o ministerstva, centrální instituce, jako jsou Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální apod., nebo o krajské úřady, magistráty, obecní úřady, katastrální úřady, úřady práce a další.

Kraje

Možnosti využití GIS krajskými úřady:

 • poskytování dat pro potřeby obcí, měst a dalších příspěvkových organizací pomocí služeb ArcGIS Serveru,
 • tvorba aplikací vznikajících na základě požadavků uživatelů,
 • zpřístupnění dat katastru nemovitostí – využití ISKN Web,
 • výdejní moduly dat,
 • centrální úložiště prostorových dat,
 • projekty digitální mapy veřejné správy (DMVS),
 • územní plánování – pasportní a mapové aplikace územně plánovací činnosti obcí, územně analytické podklady (evidence, aplikace pro editaci, export a import dat),
 • životní prostředí – přírodní parky, inventarizační průzkumy, koncepce ochrany přírody a krajiny, koncepce vodovodů a kanalizací, havarijní a povodňové plány,
 • doprava – hraniční přechody, třídy komunikací, dopravní a sněhové zpravodajství,
 • krizové řízení,
 • cykloportály, informace pro turisty,
 • tvorba prezentačních materiálů, atlasů a další.

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) má za úkol modernizaci územní veřejné správy v oblasti prostorových dat. GIS se postupně stává nedílnou součástí technologické základny, nikoli pouze izolovaným subsystémem. Technologie GIS Esri poskytuje bohatou funkcionalitu, která komplexně pokrývá danou problematiku. Umožňuje například:

 • správu centrálního úložiště prostorových dat,
 • využití rozsáhlé sady nástrojů,
 • spouštět prohlížecí služby stahování dat,
 • transformační služby atd.

Architektura řešení – jako efektivní forma snižování nákladů na provoz IT se nabízí tzv. architektura orientovaná na služby (SOA). Principy SOA představují provozní strategii, která pomáhá opakovaně využívat stávající technologie k lepší realizaci cílů organizace pomocí:

 • sdílení nástrojů (komponent) a služeb prostřednictvím standardizovaných rozhraní,
 • prolínání informačního obsahu na úrovni aplikací,
 • zachování logiky třívrstvé architektury (data, aplikační vrstva, klientské aplikace),
 • jednoduché změny IT/GIS na základě aktuálních požadavků.

Více informací o DMVS a řešení GIS Esri si můžete přečíst v časopise ArcRevue 1/2010.

Ukázky řešení na jednotlivých krajích

 

Karlovarský kraj

Jihočeský kraj

 

Kraj Vysočina

Další reference

Statutární města a obce s rozšířenou působností (ORP)

Možnosti využití GIS na magistrátech a obecních úřadech:

 • správa, zpracování a publikování geografických dat a informací,
 • stavební řízení a jeho podpora,
 • tvorba informačních serverů s mapovými službami,
 • podpora turistiky, cykloportály, internetové mapy se zájmovými místy,
 • vizualizace a analýzy (např. viditelnosti) dopadu nových staveb na současnou situaci,
 • dopravní analýzy a analýzy obslužnosti,
 • pasport zeleně, komunikací, osvětlení atd.
 • mapové a prezentační výstupy,
 • krizové a povodňové plány a opatření,
 • zpřístupnění dat katastru nemovitostí,
 • mapové přípravy na sčítání lidu, domů a bytů,
 • evidence chráněných památkových oblastí, biotopů,
 • plánování a evidence opravných prací na komunikacích, chodnících a veřejných prostranstvích ve městě/na kraji,
 • evidence potrubí, kanalizace a dalších sítí,
 • a mnoho dalšího.

Ukázky řešení jednotlivých měst a obcí

 

Ústí nad Labem

Most

 

Přerov

Další reference

Kontaktujte náš tým

Náš tým odborníků je Vám k dispozici na e-mailu obchod@arcdata.cz či telefonu 224 190 511. Poskytujeme:

 • pomoc při definici požadavků,
 • návrh architektury,
 • posouzení technologické realizovatelnosti,
 • vývoj aplikací a úpravy stávajících aplikací,
 • návrh, vývoj a implementace společnostmi, jež jsou členy programu Esri Business partner.