Geodatabáze

Vytisknout stránku

Seznam školení

Práce s geodatabází

Školicí materiály

Esri, anglický originál výkladu i cvičení

Doba trvání

3 dny (24 hodin)

Vypsané termíny

Cena

21 000 Kč bez DPH

Přihlásit na školení

V tomto kurzu se seznámíte s koncepcí a základními pojmy geodatabáze. Naučíte se vytvářet geodatabáze, převádět do nich stávající data a editovat data v geodatabázi. Během praktických cvičení si vyzkoušíte vytvoření a nastavení elementů geodatabáze, které slouží pro kontrolu prostorových a atributových vztahů mezi prvky geodat a automaticky označí místa a záznamy, kde jsou zadaná pravidla porušena. Možnosti geodatabáze probírané v tomto kurzu lze využívat v licencích ArcEditor a ArcInfo.

Kurz je určen pro

správce GIS, analytiky, specialisty GIS, správce databází a další zkušené uživatele systému ArcGIS, kteří chtějí plně využívat možností datového modelu geodatabáze.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět/znát:

 • vytvořit souborovou geodatabázi,
 • převádět data ve formátu shapefile, soubory CAD systémů a tabulky programu Excel do souborové geodatabáze,
 • základní přehled o ukládání a správě rastrových dat v souborové geodatabázi,
 • vytvářet a používat domény pro atributy, podtypy, třídy relací a topologii pro účely modelování reality a zajištění integrity dat během jejich editace,
 • vytvářet třídy anotací v geodatabázi pro ukládání textových prvků popisujících prvky geodat nebo oblasti v mapě,
 • vytvářet geometrické sítě pro modelování a analýzu sítí s řízeným tokem, jako jsou například inženýrské sítě,
 • vytvořit schéma datového modelu geodatabáze pro vhodné modelování reality a efektivní ukládání dat.

Probíraná látka

 • úvod do geodatabáze: typy geodatabáze, elementy geodatabáze, tabulky geodatabáze v databázovém systému (DBMS),
 • pravidla pro kontrolu atributů: podtypy a domény, vytváření podtypů a domén, editace s využitím podtypů a domén,
 • domény typu „kódované hodnoty“ a „rozsah hodnot“,
 • podtypy a pravidla pro relace,
 • třídy relací: vytváření tříd relací, nastavení vlastností třídy relací, použití tříd relací v aplikaci ArcMap, pravidla pro relace, kontrola platnosti, jednoduché a závislé relace,
 • anotace: vytváření, editace a správa tříd anotací,
 • topologie v geodatabázi: správa topologie, vytvoření topologické třídy, nastavení vlastností topologické třídy, volba vhodných topologických pravidel, oprava topologických chyb, editace dat s využitím topologie,
 • geometrické sítě: vytváření a editace geometrických sítí, analýza sítě, nastavení a využití pravidel konektivity,
 • vytvoření struktury geodatabáze: různé způsoby vytvoření struktury geodatabáze, vytváření tabulek, tříd prvků a datových sad prvků,
 • výměna dat pomocí XML: vysvětlení XML schématu geodatabáze, export obsahu geodatabáze do formátu XML, vytvoření struktury geodatabáze importem XML souboru,
 • vektorová data: převod dat ze shapefile, CAD souborů, coverage a tabulek aplikace Microsoft Excel,
 • rastrová data: ukládání rastrových dat, katalog rastrů, atributové pole typu rastr.

Předpokládané úvodní znalosti

Účastnící by před tímto kurzem měli mít znalosti obsluhy ArcGIS Desktop na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy.

Software pro výuku kurzu

Možnosti geodatabáze, probírané v tomto kurzu, je možné využívat v licencích ArcEditor a ArcInfo.

Při praktických cvičeních budou účastníci pracovat se systémem ArcGIS Desktop 10 v licenční úrovni ArcInfo.

Správa a konfigurace víceuživatelské geodatabáze

Školicí materiály

Esri, anglický originál

Doba trvání

2 dny (16 hodin)

Vypsané termíny

Cena

18 000 Kč bez DPH

Přihlásit na školení

V tomto kurzu se dozvíte informace potřebné pro úspěšné nasazení víceuživatelské geodatabáze pro správu prostorových dat organizace. Seznámíte se s architekturou víceuživatelské geodatabáze a volbami při její instalaci. Naučíte se konfigurovat geodatabázi pro efektivní ukládání dat a umožnit tak přístup k datům pro mnoho uživatelů. I když je ve cvičeních používána geodatabáze typu enterprise, řada postupů, které se naučíte, je aplikovatelná i na geodatabázi typu workgroup.

Kurz je určen pro

správce prostorové databáze a správce prostorových dat, kteří potřebují vytvářet, konfigurovat a spravovat víceuživatelskou geodatabázi ArcSDE.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět:

 • instalovat ArcSDE a konfigurovat ji pro svůj relační databázový systém,
 • vytvořit víceuživatelskou geodatabázi a připojit se k ní,
 • efektivně načíst data do víceuživatelské geodatabáze a aktualizovat je,
 • nastavit parametry pro ukládání dat tak, aby vyhovovaly pracovním postupům správy dat konkrétní organizace,
 • nastavit role uživatelů a jejich práva pro zajištění bezpečného přístupu k datům,
 • aplikovat doporučené postupy pro optimalizaci výkonu geodatabáze.

Probíraná látka

 • Úvod do geodatabáze: typy geodatabází, licencování, pracovní postupy.
 • Co je ArcSDE: architektura a komponenty ArcSDE, možnosti správy geodatabáze, vytvoření geodatabáze typu enterprise pomocí geoprocessingových nástrojů.
 • Připojení do geodatabáze: typy připojení, kompatibilita klient–server.
 • Načtení dat do geodatabáze: vytvoření uživatelského účtu vlastníka dat, postup pro načtení dat, postup pro aktualizaci dat, automatizace s využitím prostředí ModelBuilder.
 • Správa parametrů ukládání dat: konfigurační klíčová slova, modifikace DBTune pomocí nástrojů příkazového řádku.
 • Prostorové datové typy: prostorové datové typy RDBMS, konfigurace a konverze prostorových datových typů.
 • Konfigurace práv: uživatel v OS, uživatel databáze, vytvoření uživatelských rolí, nastavení práv k datovým sadám, zabezpečení přihlašovacích údajů.
 • Přidružená data: dotazovací vrstvy (query layers), databázové pohledy na prostorová a neprostorová data.
 • Správa geodatabáze: aktualizace statistik, vytváření a aktualizace indexů, udržování výkonu geodatabáze pomocí skriptů v jazyku Python.
 • Správa zámků: zámky schématu a zámky prvků, identifikace zámků a jejich odstranění.
 • Souhrnné procvičení: aplikace probíraných postupů při implementaci víceuživatelské geodatabáze, instalace, vytvoření a konfigurace víceuživatelské geodatabáze, načtení dat a úlohy pro jejich údržbu.

Předpokládané úvodní znalosti

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy. Předpokládá se zkušenost se správou relačního databázového systému.

Software pro výuku kurzu

 • ArcGIS 10.1 for Desktop (Standard),
 • ArcGIS 10.1 for Server Enterprise (Basic),
 • Microsoft SQL Server Standard 2008 R2.

Verzování ve víceuživatelské geodatabázi

Školicí materiály

Esri, anglický originál

Doba trvání

3 dny (24 hodin)

Vypsané termíny

Cena

27 000 Kč bez DPH

Přihlásit na školení

Předpokladem pro úspěšnou editaci ve víceuživatelském prostředí je vhodný scénář verzování geodatabáze, který minimalizuje nutnost přerušení práce editorů a zabezpečuje integritu prostorových dat v souladu s pracovními postupy v organizaci, a to vše při zachování optimálního výkonu databáze. V tomto kurzu se účastníci seznámí s různými postupy verzování a vyzkouší si, jak ovlivňují editační pracovní postupy a chování databáze.

Kurz je určen pro

správce databáze GIS a administrátory, kteří potřebují nastavit a spravovat prostředí pro víceuživatelskou editaci.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • nasadit postup verzování, který bude vyhovovat potřebám organizace,
 • efektivně načíst data do verzované třídy prvků,
 • spravovat verze v geodatabázi,
 • sledovat a udržovat výkon databáze v prostředí verzované editace.

Probíraná látka

 • Výběr prostředí pro víceuživatelskou editaci: aspekty, registrace dat, odpovědnosti administrátora arcsde a vlastníka dat.
 • Organizace verzí: strom verzí, vytváření a odstraňování verzí, vlastnosti verzí, systémová tabulka SDE_Versions.
 • Editace neverzovaných dat: příprava aplikace arcmap na neverzovanou editaci, vliv současné editace více uživateli.
 • Delta tabulky: registrace a odregistrace dat pro verzovanou editaci, způsob ukládání editačních změn.
 • Správa systémových tabulek: přehled systémových tabulek, způsob vedení změn prvků v systémových tabulkách, zachování výkonu databáze.
 • Propojování větví stavů geodatabáze: implicitní a explicitní uvedení do souladu (reconcile) a promítnutí změn (post), práva k verzím a třídám prvků.
 • Řešení konfliktů: definice konfliktů, volby řešení konfliktů, zobrazení rozdílů mezi verzemi.
 • Hromadné načtení dat do verzí: Simple data loader, Object data loader, ladění výkonu po hromadném načtení.
 • Komprese verzované geodatabáze: provedení úplné komprese, revize protokolu o kompresi.
 • Registrace dat pro verzování s volbou přenosu do základních tabulek: důvody pro použití volby přenosu do základních tabulek, doporučené postupy pro zacházení s konflikty, nezjištěné konflikty.
 • Verzovaná editace pomocí aplikací mimo ArcGIS: vytváření verzovaných pohledů, dotazování a editace verzovaných tříd prvků pomocí verzovaných pohledů.

Předpokládané úvodní znalosti

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti na úrovni kurzů ArcGIS 2: pracovní postupy a Správa a konfigurace víceuživatelské geodatabáze.

Software pro výuku kurzu

 • ArcGIS 10.1 for Desktop (Standard),
 • ArcGIS 10.1 for Server Enterprise (Standard nebo Advanced),
 • PythonWin 2.7,
 • Microsoft SQL Server Standard 2008 R2.

Úvod do víceuživatelské geodatabáze

Školicí materiály

Esri, anglický originál výkladu i cvičení

Doba trvání

2 dny (16 hodin)

Vypsané termíny

Cena

14 000 Kč bez DPH

Přihlásit na školení

V tomto kurzu se naučíte, jak nasazením víceuživatelské geodatabáze umožnit přístup k datům i k jejich editaci mnoha uživatelům v rámci organizace při současném zajištění integrity centrální geodatabáze. Seznámíte se se základními principy víceuživatelské geodatabáze, s možnostmi různých pracovních postupů víceuživatelské editace a se způsoby optimalizace výkonu aplikací. Naučíte se přistupovat k datům ve víceuživatelské geodatabázi a editovat je.

Kurz je určen pro

 • analytiky GIS, specialisty a technické pracovníky pořizující a editující data, a další, kteří potřebují pracovat s daty ve víceuživatelské geodatabázi,
 • správce GIS a vedoucí pracovníky, kteří chtějí znát možnosti víceuživatelské geodatabáze.

Poznámka: těm, kteří navrhují datový model a chtějí při vytváření struktury geodatabáze využívat možnosti jejích speciálních elementů, jako jsou podtypy, domény, třídy relací atd., je určen kurz Práce s geodatabází.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět/znát:

 • připojit se k víceuživatelské geodatabázi,
 • pro požadovaný pracovní postup vybrat vhodný způsob editace,
 • editovat data verzovaným a neverzovaným způsobem,
 • zobrazovat a řešit konflikty během verzované editace a synchronizace editace v geodatabázi,
 • provádět obousměrnou replikaci geodatabáze.

Probíraná látka

 • základy geodatabáze: typy geodatabáze, elementy geodatabáze,
 • připojení ke geodatabázi: model klient–server ArcSDE, typy připojení, připojení do geodatabáze typu workgroup,
 • optimalizace výkonu na straně klienta: faktory ovlivňující výkon, možnosti zvýšení výkonu, práce s cache pro vektorová data, nastavení rozsahu měřítek, skupiny vrstev a vrstvy podkladové mapy,
 • verzování: typy stromu verzí, příprava dat pro verzování, vytváření verzí a řízení přístupových práv k verzím, uložení tříd prvků, ukládání editačních změn ve verzované třídě prvků, odstranění verze, slučování verzí: uvedení do souladu, promítnutí změn (reconcile a post), řešení konfliktů,
 • porovnání způsobů editace: verzovaného, neverzovaného, s přenosem do základních tabulek, archivace a replikace geodatabáze.

Předpokládané úvodní znalosti

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti na úrovni kurzu ArcGIS Desktop II – nástroje a funkce a Práce s geodatabází.

Software pro výuku kurzu

Pro realizaci úloh probíraných v kurzu je třeba software ArcEditor 10, ArcGIS Server Basic Edition 10 (workgroup) a Microsoft SQL Server Express 2008.

Při praktických cvičeních budou účastníci pracovat s tímto software:

 • ArcGIS Desktop 10 v licenční úrovni ArcInfo,
 • ArcGIS Server Standard Edition 10 (workgroup),
 • Microsoft SQL Server Express 2008.

Řízení procesu editace ve víceuživatelské geodatabázi

Školicí materiály

Esri, anglický originál výkladu i cvičení

Doba trvání

3 dny (24 hodin)

Vypsané termíny

Cena

27 000 Kč bez DPH

Přihlásit na školení

V tomto kurzu se naučíte, jak při implementaci víceuživatelské geodatabáze navrhnout editační postupy tak, aby vyhovovaly požadavkům na organizaci práce a zároveň byla zajištěna integrita cenných geodat. Seznámíte se s možnými způsoby víceuživatelské editace a naučíte se vybrat ten, který bude nejlépe vyhovovat potřebám vaší organizace. Tento kurz je vhodný pro práci se všemi typy geodatabáze.

Kurz je určen pro

správce dat GIS a zkušené uživatele systému ArcGIS, kteří potřebují dobře zorganizovat editaci geodatabáze více uživateli současně.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět/znát:

 • navrhnout a implementovat různé postupy víceuživatelské editace,
 • editovat data neverzovaným a verzovaným způsobem,
 • spravovat více verzí geodatabáze,
 • používat archivování geodatabáze pro účely sledování změn dat v čase,
 • používat replikaci geodatabáze pro pořizování, aktualizaci a sdílení dat,
 • vytvářet a používat pohledy na více verzí,
 • sledovat výkon geodatabáze,
 • implementovat postupy pro udržení výkonu geodatabáze.

Probíraná látka

 • přehled možných scénářů editačního procesu: krátké a dlouhé transakce, neverzovaná a verzovaná editace, aspekty a strategie pro výběr,
 • neverzovaná editace: problematika souběžné editace, zamykání databáze, blokování databáze, aspekty pracovního postupu, zajištění integrity databáze,
 • verzovaná editace: princip, sledování a slučování změn, způsob uložení editačních změn, registrace třídy prvků jako verzované,
 • systémové tabulky pro verzování: příklady, reprezentace různých verzí,
 • strom stavů – jeden editor: stavy a strom stavů, příklady editace jedním uživatelem,
 • strom stavů – více editorů: možnosti automatického uvedení do souladu, aktualizace verzí, větvení stromu stavů, příklady editace více uživateli současně,
 • verze: zobrazení rozdílů mezi verzemi, slučování verzí, automatické versus explicitní uvedení do souladu, uvedení do souladu a strom stavů, princip akce „promítnutí změn“, odstranění verzí
 • konflikty: možnosti zjištění konfliktů, řešení konfliktů, prohlížení konfliktních prvků/záznamů,
 • postup verzování: scénáře a jejich aspekty, příklady, návrh hierarchie verzí, kontrola a zajištění kvality, otázky bezpečnosti, stavy editace, možné problémy při uvádění do souladu a promítání změn,
 • editace s ukládáním do základních tabulek: princip, registrace třídy prvků/tabulky pro editaci s ukládáním do základních tabulek, aspekty pracovního postupu, detekce konfliktů, integrace s externími aplikacemi,
 • archivace geodatabáze: princip, zachování změn dat, archivace časových údajů o změnách v databázi, odpovědi na běžné otázky ohledně historie změn, vypnutí archivace,
 • replikace geodatabáze: požadavky, seznámení s replikací typu check-in/check-out, jednosměrnou a obousměrnou replikací, vytváření replik, synchronizace editací,
 • pohledy na více verzí: přístup pomocí externích klientů (jiných než Esri), přístup pomocí SQL, vytváření pohledů na více verzí, dotazování a editace, aspekty pracovního postupu,
 • hromadná editace a načítání dat: doporučený pracovní postup, aspekty a doporučení,
 • správa a výkon: faktory negativně ovlivňující výkon, udržení výkonu při verzované a neverzované editaci, komprese geodatabáze, správa indexů a statistiky.

Předpokládané úvodní znalosti

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti na úrovni kurzu ArcGIS Desktop II – nástroje a funkce, znalosti architektury ArcSDE a znalost práce na platformě Microsoft Windows.

Software pro výuku kurzu

Pro realizaci úloh probíraných v kurzu je třeba software ArcEditor 10, ArcGIS Server Basic Edition 10 (enterprise) a Microsoft SQL Server Express 2008.

Při praktických cvičeních budou účastníci pracovat s tímto software:

 • ArcGIS Desktop 10 v licenční úrovni ArcInfo,
 • ArcGIS Server Standard Edition 10 (workgroup),
 • Microsoft SQL Server Express 2008.

Správa dat ve víceuživatelské geodatabázi

Školicí materiály

Esri, anglický originál

Doba trvání

3 dny (24 hodin)

Vypsané termíny

Cena

27 000 Kč bez DPH

Přihlásit na školení

Organizace, které na svých pracovištích provozují ArcGIS Server, mohou využívat jeho víceuživatelskou geodatabázi ArcSDE k centralizované správě geografických dat a ke zvýšení jejich bezpečnosti a integrity. Tak usnadní editaci a přístup k těmto datům mnoha uživatelům. Tento nový kurz naučí databázové správce uložit a spravovat geografická data tak, aby byla následně připravená pro víceuživatelskou editaci. 

Kurz je určen pro 

správce GIS, případně databázové správce, kteří se podílejí na implementaci geodatabáze ArcSDE.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou schopni:

 • porozumět architektuře víceuživatelské geodatabáze,
 • vytvořit připojení k geodatabázi ArcSDE,
 • nastavit a spravovat uživatelská privilegia,
 • spravovat prostorové a atributové indexy,
 • správně vytvořit návrh datového skladu s podporou procesů víceuživatelské editace,
 • naplnit a spravovat databázi vektorových nebo rastrových dat,
 • optimalizovat klientské prostředí aplikace.

Probíraná látka

 • úvod do geodatabáze: typy geodatabáze, elementy geodatabáze, tabulky geodatabáze v databázovém systému (DBMS),
 • architektura víceuživatelské geodatabáze: vícevrstvá architektura, instalace ArcSDE, nástroje pro správu,
 • vytvoření databázového připojení: typy připojení, autentifikace,
 • uživatelská oprávnění: úrovně přístupu k datům,
 • nahrávání dat: nastavení prostředí, nástroje pro nahrávání dat,
 • správa vektorových dat: vlastnosti třídy prvků, formáty vektorových dat,
 • indexy: základní principy, atributové indexy, prostorové indexy,
 • správa rastrových dat: způsoby uložení rastrových dat, pyramidové náhledy,
 • organizování rastrových datových sad: mozaiková datová sada, rastrový katalog,
 • editace: neverzovaná vs. verzovaná editace,
 • verzování: základní koncept, řešení konfliktů,
 • propojování dat (relace): základní principy, typy relací,
 • udržování výkonu: úzká místa systému, komprese, údržba statistik.

Předpokládané úvodní znalosti

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti obsluhy ArcGIS Desktop na úrovni kurzu ArcGIS Desktop II – nástroje a funkce.

Software pro výuku kurzu

Možnosti geodatabáze probírané v tomto kurzu lze využívat v licencích ArcEditor a ArcInfo.

Při praktických cvičeních budou účastníci pracovat se systémem ArcGIS Desktop 10 v licenční úrovni ArcInfo. Zároveň bude přeinstalována relační databáze MS SQL Server 2008.

ArcGIS Server Enterprise – konfigurace a ladění pro Oracle (10.0)

Školicí materiály

Esri, anglický originál výkladu i cvičení

Doba trvání

2 dny (16 hodin)

Vypsané termíny

Cena

18 000 Kč bez DPH

Přihlásit na školení

Tento kurz vás připraví na implementaci víceuživatelské geodatabáze ArcSDE pro centrální ukládání a správu dat, jejich zabezpečení, víceuživatelský přístup a víceuživatelskou editaci. Seznámíte se s architekturou ArcSDE a naučíte se nastavovat parametry ukládání vektorových a rastrových dat. Rovněž se seznámíte s postupy pro udržení výkonu geodatabáze během procesu editace dat a strategií pro údržbu a správu víceuživatelské geodatabáze.

Kurz je určen pro

administrátory databáze Oracle, kteří potřebují umět instalovat a konfigurovat víceuživatelskou geodatabázi ArcSDE.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • konfigurovat Oracle pro použití ArcSDE,
 • instalovat, konfigurovat a optimalizovat ArcSDE,
 • vytvářet více geodatabází v rámci jedné instance Oracle,
 • nastavovat parametry ukládání vektorových a rastrových dat,
 • konfigurovat, vytvářet a monitorovat připojení,
 • spravovat neverzované a verzované editační postupy,
 • optimalizovat výkon podnikové geodatabáze.

Probíraná látka

 • Přehled geodatabáze ArcSDE: typy geodatabází ArcSDE, obsah a možnosti geodatabáze, administrace víceuživatelské geodatabáze, komponenty ArcSDE a syntaxe příkazů, konfigurační soubory, diagnostické soubory ArcSDE.
 • Konfigurace databáze Oracle pro ArcSDE: instance a databáze Oracle, správa paměti, konfigurace kurzorů, datové soubory a tabulkové prostory, redo log, spouštění a ukončování, SQL Worksheet a SQL Plus.
 • Instalace ArcSDE: přehled postinstalace, uživatelské prostředí SDE, tvorba ArcSDE repository, autorizační klíč, ArcSDE služba, spuštění a zastavení ArcSDE, vytvoření a správa více geodatabází.
 • Správa připojení ArcSDE: připojení pomocí služby aplikačního serveru, přímé připojení, připojení pomocí OLE DB, externí autentizace, sledování připojení pomocí nástrojů ArcSDE a Oracle, ukončení připojení, protokoly (log soubory).
 • Ukládání vektorových dat: třídy prvků v ArcSDE, prostorový typ Esri, schéma a práva ST_GEOMETRY, formát souboru DBTUNE, správa tabulkových prostorů, Oracle statistika tabulek, nahrávání tříd prvků Oracle spatial, dotazovací vrstvy.
 • Editace geodatabáze: verzovaná a neverzovaná editace, indexy a statistika, uložení delta tabulek, replikace.
 • Ukládání rastrových dat: organizace rastrových datových sad v ArcSDE, schéma ST_raster, pyramidové vrstvy a komprese, konfigurace databáze Oracle pro ukládání rastrových dat, architektura Oracle GeoRaster, uložení SDO_GEORASTER.

Předpokládané úvodní znalosti

Software pro výuku kurzu

Při praktických cvičeních kurzu budou účastníci pracovat se software:

 • ArcGIS Desktop 10 v licenční úrovni ArcEditor/ArcInfo,
 • ArcGIS Server 10 Enterprise Basic,
 • Oracle 11g (32 bit).

ArcGIS Server Enterprise – konfigurace a ladění pro SQL Server (10.0)

Školicí materiály

Esri, anglický originál výkladu i cvičení

Doba trvání

2 dny (16 hodin)

Vypsané termíny

Cena

18 000 Kč bez DPH

Přihlásit na školení

Tento kurz vás připraví na implementaci víceuživatelské geodatabáze ArcSDE pro centrální ukládání a správu dat, jejich zabezpečení, víceuživatelský přístup a víceuživatelskou editaci. Seznámíte se s architekturou ArcSDE a naučíte se nastavovat parametry ukládání vektorových a rastrových dat. Rovněž se seznámíte s postupy pro udržení výkonu geodatabáze během procesu editace dat a strategií pro údržbu a správu víceuživatelské geodatabáze.

Kurz je určen pro

administrátory databáze Microsoft SQL Server, kteří potřebují umět instalovat a konfigurovat víceuživatelskou geodatabázi ArcSDE.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • konfigurovat SQL Server pro použití ArcSDE,
 • instalovat, konfigurovat a optimalizovat ArcSDE,
 • ukládat a spravovat vektorová a rastrová data,
 • nastavovat parametry ukládání prostorových dat ArcSDE,
 • konfigurovat, vytvářet a monitorovat připojení,
 • spravovat neverzované a verzované editační postupy,
 • provádět zálohování a obnovu dat,
 • převést geodatabázi Workgroup na geodatabázi Enterprise.

Probíraná látka

 • Přehled geodatabáze: typy geodatabáze ArcSDE, obsah a možnosti geodatabáze, licencování ArcGIS Desktop.
 • SQL Server – konfigurace pro ArcSDE: komponenty a databáze SQL Server, správa paměti, transakční log, souborové skupiny, autentizace, otázky bezpečnosti, SQL Server Management Studio.
 • Instalace ArcSDE: složka SDEHOME, přehled postinstalace, výběr schématu, konfigurační soubory a tvorba ArcSDE repository, vytvoření služby ArcSDE, spuštění a zastavení ArcSDE.
 • Komponenty ArcSDE: ArcSDE repository, obsah SDEHOME, uložené procedury, syntaxe příkazů ArcSDE, diagnostické soubory.
 • Architektura ArcSDE a připojení: model klient–server, připojení pomocí aplikačního serveru, přímé připojení, připojení pomocí OLE DB, autentizace Windows, sledování a ukončování připojení, parametry a tabulka SDE_SERVER_CONFIG.
 • Uložení vektorových dat: základy tříd prvků v ArcSDE, binární datové schéma ArcSDE, koncepce prostorových indexů, tabulka SDE_LAYERS, řízení uložení, parametry a formát souboru dbtune, parametry třídy prvků, správa uložení vektorových a rastrových dat.
 • Prostorové vrstvy databáze SQL Server: použití SQL Server Spatial v ArcSDE, prostorový datový typ databáze SQL Server 2008, volby prostorového indexu, sledování změn.
 • Editační prostředí: neverzovaná a verzovaná editace, databázové zámky a současný přístup více uživatelů, úrovně izolace transakcí, verzovací tabulky, delta tabulky, indexy a statistiky, DBMS replikace, geodatabázová replikace.
 • Uložení rastrových dat: základy rastrových dat v ArcSDE, uložení rastrových dat v databázi SQL Server, schéma binárního uložení rastrové datové sady, parametry pro ukládání, pyramidové vrstvy, komprese, konfigurace databáze SQL Server pro uložení rastrových dat.
 • Obnova dat: druhy a možnosti zálohování, aspekty zálohování ArcSDE, obnova databáze, odpojení a připojení databáze.

Předpokládané úvodní znalosti

Účastníci by před tímto kurzem měli mít zkušenosti se správou databáze SQL Server nebo s vývojem aplikací. Doporučené jsou znalosti na úrovni kurzů ArcGIS II – pracovní postupy, ArcGIS  III – analýza dat a Práce s geodatabází.

Software pro výuku kurzu

Při praktických cvičeních budou účastníci pracovat se software:

 • ArcGIS Desktop 10 v licenční úrovni ArcInfo,
 • ArcGIS Server Standard Edition 10 (enterprise),
 • Microsoft SQL Server Standard 2008.

Replikace geodatabází

Školicí materiály

Esri, anglický originál

Doba trvání

2 dny (16 hodin)

Vypsané termíny

Cena

18 000 Kč bez DPH

Přihlásit na školení

Replikace usnadňuje sdílení dat víceuživatelských geodatabází ArcSDE mezi organizacemi a při použití off-line. Kurz se zabývá plánováním a implementací replikace ve víceuživatelských editačních scénářích. Posluchači se seznámí s doporučenými postupy pro zachování integrity jejich produkční geodatabáze při současné podpoře uživatelů desktopových, mobilních a on-line řešení.

Kurz je určen pro

správce databáze GIS a administrátory, kteří potřebují začlenit geodatabázovou replikaci do svých pracovních postupů.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • určit počet a typ replik, který bude vyhovovat potřebám organizace,
 • plánovat efektivní synchronizaci replikovaných dat,
 • spravovat změny schématu mezi replikami,
 • provádět běžnou údržbu replik pro zachování výkonu geodatabáze,
 • vytvořit repliku a synchronizovat změny pomocí geodatové služby ve webové aplikaci.

Probíraná látka

 • Přehled geodatabázové replikace: scénáře a požadavky nasazení geodatabázové replikace.
 • Typy replikace: obousměrná replikace, jednosměrná replikace, replikace check-out/check-in.
 • Synchronizace dat: řešení editačních konfliktů, off-line synchronizace, správa změn schématu.
 • Údržba replik pro zachování výkonu: komprese geodatabáze, logování.
 • Využití geodatových služeb: tvorba replik, synchronizace změn.

Předpokládané úvodní znalosti

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti na úrovni kurzů ArcGIS 2: pracovní postupy a Verzování ve víceuživatelské geodatabázi.

Software pro výuku kurzu

 • ArcGIS 10.2 for Desktop nebo ArcGIS 10.3 for Desktop (Standard nebo Advanced),
 • ArcGIS 10.2 for Server Workgroup nebo ArcGIS 10.3 for Server Workgroup (Standard),
 • Microsoft SQL Server Express 2008 R2 nebo Microsoft SQL Server Express 2012.